Powrót na górę

Regulamin i polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, pozyskane przez Administratora za pomocą Strony internetowej oraz Profili Społecznościowych, jak również związane z plikami tzw. cookie. 

II. DEFINICJE 

 1. Administrator – rozumie się przez to podmiot, będący administratorem:

Aeropact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Bukowska 285 lok. 588, 60-189 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511199, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 7811897683, REGON: 302831470, kapitał zakładowy – 500.000 PLN (opłacony w całości); 

 1. Strona internetowa – działająca w domenie: https://www.aeropact.pl/ strona internetowa, w tym strony główne i wszystkie podstrony;

 2. Polityka prywatności – niniejszy dokument; 

 3. Treści – treści zamieszczone na Stronie internetowej i w ramach Profili Społecznościowych przez Administratora w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne;

 4. Profile Społecznościowe – profile Administratora w mediach społecznościowych takich jak w szczególności: Facebook, Instagram, dotyczące Wydarzenia. 

 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). 

III. DANE OSOBOWE

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Administrator (pełne dane podane są w pkt. II ppkt. 1 Polityki prywatności). 

Zważywszy na fakt, że jako Administrator podane są dwa podmioty będące współadministratorami, informują oni, że są oni na równi odpowiedzialni w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO, a w niniejszej Polityce prywatności znajdują się wszelkie dane umożliwiające osobom, których dane dotyczą, realizacji przysługujących im praw. 

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Kontakt osób, których dane dotyczą, z Administratorem w kwestii danych osobowych jest możliwy:

  1. elektronicznie na adres poczty elektronicznej: biuro@aeropact.pl;

  2. elektronicznie za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnianych na Stronie internetowej; 

  3. pisemnie (listownie) na adres: Aeropact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bukowska 285 lok. 588, 60-189 Poznań. 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe dla wskazanych poniżej celów i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne: 

  1. dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem zawartych w związku z użytkowaniem strony umów, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w przypadku kontaktowania się z Administratorem w jakikolwiek sposób (w szczególności za pośrednictwem adresów e-mail udostępnianych na Stronie internetowej lub na Profilach Społecznościowych, lub też za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej, lub też pisemnie na adres wskazany w pkt. 2 polityki prywatności, lub też za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Profili Społecznościowych, w szczególności za pomocą komentarza czy też wiadomości prywatnych) – dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ten kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. w przypadku wyrażenia przez daną osobę zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub numer telefonu – dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych przez Administratora, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

  4. dane osobowe przetwarzane są dla celów udostępniania Treści, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udostępnianiu Treści dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia i bieżącego zarządzania Profilami Społecznościowymi i kontaktowania się z użytkownikami, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

  5. dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu: poprawy stosowanych funkcjonalności Strony internetowej, poprawy korzystania ze Strony internetowej, stworzenia jak najlepiej dostosowanej oferty przez Administratora dotyczącej Wydarzenia, poprawy korzystania z Profili Społecznościowych, stworzenia jak najbardziej adekwatnych Treści; 

  6. dane osobowe są przetwarzane dla celów ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Administratora, w tym w procesie rozpatrywania reklamacji, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie jego praw i odpowiedzi na zgłoszone wobec Administratora roszczenia;

  7. dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Administratora, w tym dobierania ich pod kątem preferencji lub lokalizacji użytkownika za pomocą profilowania, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Administratora lub też zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w przypadku wskazanym w pkt. 4) powyżej. 

  8. dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursów oraz programów lojalnościowych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazanie danych osobowych Administratora jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych przez Administratora (w szczególności tych oznaczonych gwiazdką w ramach Strony internetowej):

  1. w przypadku kontaktowania się z Administratorem, w tym składania reklamacji – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez daną osobę w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu; 

  2. w przypadku woli zapoznania się z Treściami – może uniemożliwiać lub ograniczać możliwość przeglądania tych Treści;

  3. w przypadku woli otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora – uniemożliwiać będzie otrzymywanie tych informacji od Administratora; 

  4. w przypadku woli brania udziału w konkursach lub w programach lojalnościowych – uniemożliwiać może taki udział. 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora ma prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych
   (tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);

  2. sprostowania danych osobowych
   (tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są nieaktualne, błędne lub niekompletne);

  3. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
   (tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora);

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   (tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Administrator ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   (tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w sposób wiążący dla Administratora, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Administratora. Osoba, której dane dotyczą, ma w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. 

  6. przenoszenia danych osobowych
   (tj. do uzyskania od Administratora swoich przekazanych Administratorowi danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Administrator miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);

  7. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego
   (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od podstawy i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umów łączących Administratora z osobami, których dane dotyczą oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej cofnięcia (jeśli Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej). 

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane są zasadniczo do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej zgody).

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem w związku z organizacją wydarzeń (w tym podmioty zapewniające służby informacyjne i porządkowe dla celów wydarzeń, podmioty realizujące kontrolę uprawnień dostępu na wydarzenia), dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, a także podmioty, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 1. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

  1. W celu urzeczywistnienia niektórych działań marketingowych Administratora, a mianowicie reklamy behawioralnej, Administrator może wykorzystywać tzw. profilowanie, a tym samym poprzez automatyczne przetwarzanie danych dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących osób, których dane dotyczą, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Reklama behawioralna polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu osobom, których dane dotyczą, treści reklamowych, które odpowiadają ich zainteresowaniom lub lokalizacji tj. polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu spersonalizowanej i dopasowanej do preferencji lub lokalizacji tych osób reklamy.

  2. W przypadku reklamy behawioralnej przetwarzanie danych (w szczególności gromadzonych za pośrednictwem plików tzw. cookie) może obejmować również profilowanie użytkowników. Zasadniczo warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie, która może być w każdym czasie wycofana (więcej informacji dotyczących plików tzw. cookie i wskazanej zgody znajduje się w pkt. IV Polityki prywatności). Nadto, w przypadku reklamy behawioralnej realizowanej przez Facebook i Google, w przypadku korzystania przez użytkownika z ich serwisów lub narzędzi, warunkiem takiego profilowania jest niezablokowanie reklam w ramach serwisów tych podmiotów (więcej informacji o blokowaniu reklam w ramach serwisów tych podmiotów można znaleźć na stronach tych podmiotów). Wycofanie zgody dotyczącej plików tzw. cookie na Stronie internetowej spowoduje zaprzestanie ww. profilowania w ramach tej Strony. Zablokowanie reklam w ramach Facebook i Google spowoduje zaprzestanie ww. profilowania przez te podmioty, w zakresie w jakim nastąpiła blokada. 

  3. Profilowanie nie będzie wywoływać wobec żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. 

IV. PLIKI TZW. COOKIE

Strona internetowa wykorzystuje pliki tzw. cookie. Każda osoba za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej może w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików tzw. cookie, w tym szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików tzw. cookie bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików tzw. cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez daną osobę. Zezwolenie na korzystanie z plików tzw. cookie bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że pliki tzw. cookie będą zamieszczane w urządzeniu końcowym, a Strona internetowa będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Administrator informuje, że wyłączenie plików tzw. cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej lub uniemożliwić to korzystanie. Mechanizm plików tzw. cookie nie pozwala na pobieranie przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego użytkownika. 

Administrator wykorzystywać może pliki tzw. cookie tzw. własne w szczególności w następujących celach:

 1. konfiguracji Strony internetowej, w tym:

  1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej;

  2. rozpoznania urządzenia końcowego użytkownika korzystające ze Strony internetowej oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia Strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 2. Uwierzytelnienia użytkownika w ramach Strony internetowej i zapewnienia mu sesji w ramach ww. Strony, w tym:

  1. utrzymania sesji (po zalogowaniu);

  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, w tym umożliwiania w szczególności weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki;

  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w tym:

  1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. W szczególności pliki tzw. cookie w tym przypadku pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, w tym umożliwiania w szczególności weryfikacji źródeł przekierowań użytkowników na Stronę internetową;

  3. umożliwienia korzystania na Stronie internetowej z niektórych funkcji;

 4. Analizy i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 

 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.

Administrator wykorzystywać może także pliki tzw. cookie tzw. zewnętrzne w szczególności w następujących celach:

 1. Prezentowania treści multimedialnych na Stronie internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;

 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;

 3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkowników z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Adwords;

 4. Popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych tj. Facebook.com, Instagram.com i innych.

Formularz kontaktowy

  Member of

  Social media

  Adres

  ul. Antoniego Kosińskiego 25/6
  61-521 Poznań
  biuro@aeropact.pl