Powrót na górę

Regulamin Aeropact Boarding Pass

REGULAMIN KARTY AEROPACT

Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące kart Aeropact, w tym warunki dotyczące otrzymania i wykorzystania ww. kart.

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są poniższe słowa pisane wielką literą należy przez nie rozumieć:
1.1) Regulamin – niniejszy Regulamin;
1.2) Aeropact – Aeropact Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Bukowska 285 lok. 588, 60-189 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511199, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 7811897683, REGON: 302831470, kapitał zakładowy – 500.000,00 PLN (opłacony w całości), e-mail: biuro@aeropact.pl;
1.3) Uczestnik – osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Polski, pełnoletnia, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
1.4) Karta – karta plastikowa wydawana Uczestnikowi przez Aeropact na zasadach opisanych w Regulaminie, identyfikowana przez umieszczony na Karcie ciąg znaków stanowiący numer Karty.

2. Karty mogą zostać uzyskane przez Uczestników przy okazji konkretnych akcji związanych z działalnością Aeropact, w ramach których to akcji Aeropact postanowi wydać takie karty, na zasadach określonych w regulaminach akcji lub innych dokumentach dotyczących zasad tych akcji. Karty mogą być wydawane w szczególności Uczestnikom nabywającym towary wprowadzane do obrotu przez Aeropact lub usługi oferowane przez Aeropact, jak również Uczestnikom biorącym udział w imprezach organizowanych przez Aeropact.

3. Karty są kartami, na podstawie których Uczestnikom mogą zostać przyznane określone korzyści związane z działalnością Aeropact, w ramach konkretnych akcji promocyjnych, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach lub innych dokumentach odnoszących się do tych akcji. Karty bez aktywnej akcji promocyjnej nie uprawniają do uzyskania jakichkolwiek korzyści. Ww. korzyścią może być w szczególności możliwość zakupienia w określonym czasie oznaczonych produktów, usług lub biletów w promocyjnych cenach lub na promocyjnych warunkach. Informacje dotyczące korzyści wynikających z Karty możliwych do uzyskania w ramach poszczególnych akcji promocyjnych będą publikowane m.in. na stronach internetowych: www.aeropact.pl oraz www.aerobaltic.pl.

4. Karty zawierają następujące informacje: numer Karty oraz data ważności Karty.

5. Z tytułu wydania Kart nie są pobierane żadne opłaty przez Aeropact.

6. Karty zachowują ważność do dat na nich wskazanych. Różne Karty mogą mieć różne okresy ważności.

7. Karty są ważne i aktywne z chwilą ich wydania. Dla celów aktywacji Kart nie trzeba dokonywać jakichkolwiek czynności.

8. Karty są kartami na okaziciela. Karty nie są przypisane imiennie do Uczestników. Kartami mogą posługiwać się Uczestnicy lub osoby przez nich upoważnione.

9. Karty nie są kartami kredytowymi, bankomatowymi ani płatniczymi.

10. Dla celów skorzystania z uprawnień wynikających z Karty konieczne może być okazanie tej Karty lub podanie numeru tej Karty, w zależności od zasad konkretnej akcji promocyjnej, o której mowa w pkt. 3 powyżej.

11. W przypadku odstąpienia od umowy, w związku z którą Uczestnikowi została wydana Karta, z którym to odstąpieniem związany jest obowiązek fizycznego zwrotu produktu lub biletu, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Karty wraz ze zwracanym produktem lub biletem. W przypadku braku zwrotu Karty przez Uczestnik pomimo takiego obowiązku lub w przypadku odstąpienia od umowy, w związku z którą Uczestnikowi została wydana Karta, a z tytułu której nie ma on obowiązku zwrotu Karty, lub przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Karty, Karta będzie unieważniona przez Aeropact.

12. Uczestnik zobowiązany jest chronić Kartę przed zgubieniem, kradzieżą i zniszczeniem. Aeropact nie wydaje duplikatów zniszczonych, skradzionych lub zgubionych Kart.

13. Uczestnik powinien chronić Kartę przed osobami trzecimi, w tym w szczególności numer tej Karty. W przypadku nieupoważnionego użycia Karty Uczestnik może nie mieć możliwości uzyskania korzyści związanej z akcją promocyjną, w przypadku której nastąpiło to nieupoważnione użycie, z uwagi w szczególności na możliwe ograniczenia ilościowe danej akcji promocyjnej.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Kart powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres e-mail Aeropact tj. biuro@aeropact.pl lub na adres siedziby Aeropact. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację (pocztowy lub e-mail), opis i powód reklamacji, w tym datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również treść żądania. Aeropact powiadomi Uczestnika o decyzji Aeropact w przedmiocie reklamacji w odpowiedzi wysłanej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na adres wskazany w reklamacji. Niewniesienie reklamacji, nieuwzględnienie reklamacji i inne podobne zdarzenia w żaden sposób nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń przez Uczestników na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

15. Dane osobowe:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Aeropact.
2) Kontakt z Aeropact w kwestii danych osobowych jest możliwy pisemnie na adres poczty elektronicznej Aeropact: biuro@aeropact.pl lub na adres siedziby Aeropact.
3) Aeropact przetwarza dane osobowe Uczestników dla wskazanych poniżej celów i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:
a) realizacji umowy dotyczącej Karty na wszystkich jej etapach – w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Aeropact, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Aeropact, w tym w procesie rozpatrywania reklamacji, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Aeropact (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw i odpowiedzi na zgłoszone wobec Aeropact roszczenia.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy dotyczącej Karty na poszczególnych jej etapach lub też dochodzenia roszczeń, a tym samym podanie danych osobowych stanowi w końcowym rezultacie wymóg umowny.
5) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich zostały podane, a po jego zakończeniu – przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń z tym związanych lub przez czas zastrzeżony innymi przepisami prawa.
6) Wobec danych osobowych nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, jak również nie są one przekazywane do przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), jak również prawo do przeniesienia danych. Nadto, w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Ostatecznie Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności podmioty współpracujące z Aeropact w związku z konkretnymi akcjami promocyjnymi, dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, a także podmioty, którym Aeropact zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

16. Regulamin podlega przepisom polskiego powszechnie obowiązującego prawa.

17. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od zawartej na odległość umowy dotyczącej Karty w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W celu wykonania uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim Uczestnik powinien poinformować Aeropact o swojej decyzji o odstąpieniu, przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie na adres e-mail: biuro@aeropact.pl lub też na adres siedziby Aeropact. W celu skorzystania z ww. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Uczestnik może skorzystać fakultatywnie z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dostępnej pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

18. Aeropact nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, chyba że obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Konsument ma możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Aeropact, w szczególności u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje w tym przedmiocie dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

19. Aeropact ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od daty ich publikacji na stronie wskazanej w pkt. 20 poniżej.

20. Regulamin dostępny jest na stronie www. aeropact.pl.

Formularz kontaktowy

  Member of

  Social media

  Adres

  ul. Antoniego Kosińskiego 25/6
  61-521 Poznań
  biuro@aeropact.pl